A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead.

Filename: mysqli/mysqli_driver.php

Line Number: 320

Statutul CDCAS «CETĂŢEANUL» - CDCAS «Cetăţeanul»
CDCAS «Cetăţeanul»
Centrul de Dezvoltare Civică şi Asistenţă Socială «CETĂŢEANUL»
RO/MD RU

Statutul CDCAS «CETĂŢEANUL»

4. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL

4.1. În structura organizatorică a Asociaţiei intră următoarele organe:

 • Adunarea Generală;
 • Consiliul de Administrare;
 • Preşedintele;
 • Comisia de Cenzori.

4.2. Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor sau a delegaţilor acestora, care se întruneşte ordinar şi extraordinar.

4.3. Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

 • determină direcţiile principale de activitate ale Asociaţiei;
 • decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
 • examinează şi aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual;
 • alege si revocă membrii Consiliului de Administrare, Comisia de Cenzori, Preşedintele;
 • aprobă dările de seamă ale Consiliului de Administrare şi ale Comisiei de Cenzori;
 • hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;
 • hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei.

4.4. Mandatul tuturor organelor alese de Adunarea Generală este de 3 (trei) ani.

4.5. Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele Asociaţiei, dar nu mai rar de o dată în an. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul de Administrare, care va înştiinţa toţi membrii Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Anunţul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte sau prin publicaţia periodică sau orice alt organ de informare, indicat în statutul Asociaţiei.

4.6. Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Consiliul de Administrare din iniţiativă proprie, la cererea Preşedintelui, Comisiei de Cenzori ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Asociaţiei.

4.7. Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare adoptată de către subiecţii nominalizaţi în punctul 4.5. al statutului. În cazul în care Consiliul de Administrare refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Adunării Generale, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Consiliului de Administrare în modul stabilit pentru acesta.

4.8. Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul când sunt prezenţi 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, exceptând deciziile de modificare şi completare a statutului şi de reorganizare si lichidare a Asociaţiei, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Adunarea Generală.

4.9. Dacă Adunarea generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună organul abilitat convoacă repetat şedinţa Adunării generale cu aceiaşi ordine de zi. Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.

4.10. Adunarea Generală poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi Adunarea Generală poate adopta hotărâri numai în cazul când participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii Asociaţiei.

4.11. Desfăşurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal semnat de secretar şi contrasemnat de Preşedinte.

4.12. Consiliul de Administrare este organul permanent de conducere al Asociaţiei, care este constituit din 3 (trei) persoane, ce se subordonează Adunării Generale şi are următoarea competenţa:

 • elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
 • asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Asociaţiei;
 • elaborează bugetul Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia prezentându-le Adunării generale pentru aprobare;
 • aprobă regulamentele de uz intern ale Asociaţiei şi stabileşte structura ei organizatorică;
 • aprobă statele de personal, propunerile pentru angajarea şi concedierea personalului, modul de remunerare a muncii şi a salariilor pentru salariaţii Asociaţiei;
 • stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei;
 • stabileşte condiţiile şi procedura de primire a noi membri în asociaţie, precum şi cele de retragere din rândurile ei;
 • aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei;
 • decide crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Asociaţiei, aprobarea regulamentelor lor;
 • gestionează patrimoniul Asociaţiei şi activitatea privind majorarea lui;
 • stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
 • asigură respectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;
 • primirea şi excluderea membrilor Asociaţiei;
 • adoptarea deciziilor privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;
 • conducerea operativă a activităţii economice a Asociaţiei, administrarea bunurilor;
 • hotărăşte participarea Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale;
 • decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociaţiei.

4.13. Consiliul de Administrare este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 3 (trei) ani. Şedinţele Consiliului de Administrare se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în semestru şi sunt deliberative, dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. La cererea unui membru al Consiliului de Administrare, Preşedintele Consiliului este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia. În cazul în care Preşedintele Consiliului refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului de Administrare, membrul Consiliului care a solicitat convocarea şedinţei extraordinare este în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Preşedintelui Consiliului.

4.14. Preşedintele Consiliului fiind ales din membrii Consiliului de Administrare convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului.

4.15. Calitatea de membru al Consiliului de Administrare încetează în următoarele condiţii:

 • în caz de deces,
 • în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui;
 • în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.

4.16. În cazul situaţiilor prevăzute la punctul 4.14, locul din Consiliul de Administrare rămâne vacant urmând ca în termenul cel mai scurt posibil să se desemneze un alt membru.

4.17. Consiliul de Administrare alege secretarul care:

 • ţine lucrările de secretariat;
 • înregistrează cererile şi demersurile prezentate Asociaţiei;
 • întocmeşte procesele-verbale ale Adunărilor Generale şi ale şedinţelor Consiliului de Administrare;
 • duce corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii.

4.18. Preşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Generală pe un termen de 3 ani, gestionează nemijlocit Asociaţia în perioada dintre şedinţele Consiliului de Administrare şi are următoarea competenţă:

 • adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu este de competenţa exclusiva a altor organe;
 • reprezintă Asociaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice;
 • administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;
 • organizează si dirijează activitatea curenta a Asociaţiei, a subdiviziunilor ei si asigura îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Consiliul de Administrare;
 • face propuneri pentru angajarea şi concedierea personalului;
 • este responsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat;
 • asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege;
 • poarta răspundere personală de activitatea Asociaţiei şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei;
 • vine cu propuneri privind modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate şi participă la distribuirea ajutorului umanitar şi de altă natură;
 • oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;
 • emite ordine, indicaţii, instrucţiuni;
 • decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Asociaţiei.

4.19. Preşedintele poate constituie în caz de necesitate grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociaţiei, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Asociaţiei, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii.

4.20. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei este efectuat de Comisia de Cenzori, aleasă de Adunarea Generală pe un termen de 3 (trei) ani. Din componenţa Comisiei de Cenzori nu pot face parte membrii Consiliului de Administrare.

4.21. Comisia de Cenzori:

 • analizează respectarea statutului Asociaţiei, executarea deciziilor Adunării Generale, Consiliului de Administrare şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;
 • controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociaţiei.

4.22. Comisia de Cenzori are dreptul sa ceară Consiliului de Administrare date privind activitatea lor pe o perioada concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea Asociaţiei.

4.23. Comisia de Cenzori efectuează controlul o dată pe an. Comisia de Cenzori poate decide efectuarea unor controale din iniţiativă proprie în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară a Asociaţiei.

4.24. Rezultatele controlului efectuat de către Comisia de Cenzori sunt prezentate sub formă de dare de seamă Consiliului de Administrare şi Adunării Generale.

comments powered by HyperComments