A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead.

Filename: mysqli/mysqli_driver.php

Line Number: 320

Legea RM Nr. 1420 din 31.10.2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare - CDCAS «Cetăţeanul»
CDCAS «Cetăţeanul»
Centrul de Dezvoltare Civică şi Asistenţă Socială «CETĂŢEANUL»
RO/MD RU

Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 1420 din 31.10.2002
cu privire la filantropie şi sponsorizare

Publicat: 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 185 art Nr: 1394 Promulgat: 25.12.2002

MODIFICAT:

LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

Prezenta lege stabileşte bazele reglementării juridice a activităţilor filantropice şi de sponsorizare, inclusiv a creării şi funcţionării organizaţiilor filantropice, garanţiile statului privind activităţile filantropice şi de sponsorizare şi determină formele de susţinere a acestora de către autorităţile publice centrale şi locale.

Articolul 1. Activitatea filantropică şi de sponsorizare

(1) Prin noţiunea de activitate filantropică se înţelege acordarea de ajutor material benevol, imparţial şi necondiţionat sau prestarea de servicii gratuite de către persoane fizice sau juridice pentru o persoană (un grup de persoane), fără a cere în schimb vreo recompensă, plată sau executare a anumitor obligaţii şi fără a obţine vreun profit.

(2) Activitatea de sponsorizare se desfăşoară de către persoane fizice şi juridice benevol, la solicitare, şi constă în acordarea de mijloace financiare sau de alte bunuri pentru susţinerea unor acţiuni de interes public.

(3) Transmiterea de mijloace băneşti şi de alte mijloace materiale, acordarea de asistenţă sub orice altă formă persoanelor juridice care urmăresc obţinerea de profit, susţinerea partidelor politice şi altor organizaţii social-politice nu sînt activităţi filantropice.

(4) Nu constituie activitate de sponsorizare în sensul prezentei legi acordarea reciprocă între persoanele fizice sau juridice de mijloace financiare şi materiale.

Articolul 2. Scopurile activităţii filantropice

(1) Scopurile activităţii filantropice sînt:

a) susţinerea şi protecţia socială a persoanelor, inclusiv îmbunătăţirea situaţiei materiale a persoanelor puţin asigurate, reabilitarea socială a şomerilor, invalizilor şi altor persoane, inapte, din cauza particularităţilor fizice sau intelectuale ori din alte motive, să-şi exercite de sine stătător drepturile şi interesele legitime;
b) pregătirea populaţiei pentru depăşirea consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor ecologice sau de altă natură, pentru prevenirea eventualelor accidente sau dezastre;
c) ajutorarea victimelor războaielor, calamităţilor naturale, epidemiilor, catastrofelor ecologice sau de altă natură, conflictelor sociale şi interetnice;
d) ridicarea prestigiului şi a rolului familiei în societate, protecţia mamei şi a copilului;
e) acordarea de asistenţă materială organizaţiilor filantropice, instituţiilor sociale şi medicale;
f) susţinerea unor alte acţiuni de interes public ce necesită asistenţă financiară şi materială.

(2) Mijloacele financiare şi materiale donate de sponsori organizaţiilor filantropice sînt utilizate numai în scopuri de binefacere şi nu pot fi folosite la întreţinerea acestor organizaţii.

Articolul 3. Scopurile activităţii de sponsorizare

(1) Scopurile activităţii de sponsorizare sînt:

a) finanţarea unor programe şi acţiuni în domeniul ştiinţei, culturii, cultelor, învăţămîntului, literaturii, artelor, sporturilor, ocrotirii sănătăţii, tutelei şi curatelei, protecţiei şi asistenţei sociale a populaţiei;
b) finanţarea unor programe şi acţiuni în domeniul protecţiei mediului, amenajării străzilor, parcurilor şi altor locuri publice;
c) finanţarea unor programe şi acţiuni în domeniul ocrotirii şi restaurării monumentelor de istorie, arhitectură, cultură şi artă, monumentelor naturii;
d) susţinerea financiară şi materială a organizaţiilor filantropice, instituţiilor sociale şi medicale, uniunilor de creaţie, organizaţiilor care se ocupă de problemele culturii, altor organizaţii, antrenate în acţiuni de interes public;
e) finanţarea unor alte programe şi acţiuni de interes public.

(2) Activitatea de sponsorizare nu se poate desfăşura prin utilizare de mijloace obţinute din buget.

(3) În cazul sponsorizării cu bunuri materiale, acestea vor fi evaluate în contractul de sponsorizare la valoarea lor reală din momentul transmiterii către beneficiar.

Articolul 4. Legislaţia cu privire la activităţile filantropice şi de sponsorizare

(1) Legislaţia cu privire la activităţile filantropice şi de sponsorizare se constituie din prevederile respective ale Constituţiei Republicii Moldova, ale Codului civil, ale prezentei legi şi ale altor acte normative adoptate în conformitate cu prezenta lege.

(2) Normele care reglementează activitatea filantropică şi de sponsorizare şi care se conţin în alte acte normative nu trebuie să contravină prezentei legi.

(3) Dacă un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte statuează alte reguli decît cele prevăzute în prezenta lege, se vor aplica regulile tratatului internaţional.

Articolul 5. Dreptul la desfăşurarea activităţilor filantropice şi de sponsorizare

(1) Persoanele fizice şi juridice au dreptul să desfăşoare fără obstacole activităţi filantropice şi de sponsorizare pe principii benevole, la libera alegere a scopurilor stabilite de prezenta lege.

(2) Persoanele fizice şi juridice au dreptul să desfăşoare:

a) activităţi filantropice şi de sponsorizare în mod individual sau în asociere;
b) activităţi filantropice cu sau fără constituirea de organizaţii filantropice;
c) activităţi de sponsorizare fără constituirea de organizaţie specială.

(3) Nimeni nu este în drept să limiteze libertatea de alegere a scopurilor activităţii filantropice şi de sponsorizare, stabilite în prezenta lege, a formelor de desfăşurare a acestei activităţi.

Articolul 6. Participantul la activitatea filantropică şi de sponsorizare

(1) În sensul prezentei legi, prin participant la activitatea filantropică şi de sponsorizare se înţelege persoana fizică şi juridică ce desfăşoară activitate filantropică şi, respectiv, de sponsorizare, inclusiv activitate filantropică de susţinere sau creare a unei organizaţii filantropice, precum şi persoana fizică şi juridică în ale cărei interese se desfăşoară activitatea filantropică şi de sponsorizare: filantropul, sponsorul, voluntarul social şi beneficiarul.

(2) Filantropul şi sponsorul sînt persoane fizice sau juridice care fac donaţii de binefacere şi, respectiv, de susţinere sponsorială în scopurile prevăzute la art.2 şi 3, sub formă de:

a) transmitere dezinteresată (gratuită sau în condiţii avantajoase) a drepturilor de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra oricăror bunuri care sînt obiecte ale dreptului de proprietate, inclusiv asupra mijloacelor băneşti şi/sau obiectelor proprietăţii intelectuale;
b) executare şi prestare dezinteresată (gratuită sau în condiţii avantajoase) a lucrărilor şi serviciilor de către filantropi şi sponsori persoane juridice.

(3) Filantropii şi sponsorii au dreptul să stabilească scopul, termenul şi modul de utilizare a donaţiilor lor şi a mijloacelor de susţinere sponsorială.

(4) Voluntar social este persoana care desfăşoară activitate filantropică sub formă de muncă gratuită în interesul beneficiarului, precum şi al organizaţiei filantropice. Aceasta poate plăti cheltuielile aferente activităţii pe care o desfăşoară voluntarul social în cadrul său.

(5) Beneficiar este persoana care primeşte donaţie de binefacere de la filantrop, ajutor din partea voluntarului social sau susţinere sponsorială de la sponsor.

(6) Beneficiar al susţinerii sponsoriale poate fi orice persoană juridică ce nu urmăreşte obţinerea de profit şi orice persoană fizică ce desfăşoară sau urmează să desfăşoare activităţi în scopurile prevăzute la art.3.

Articolul 7. Organizaţia filantropică

(1) Organizaţia filantropică este o organizaţie neguvernamentală, necomercială, creată pentru realizarea scopurilor prevăzute în prezenta lege prin desfăşurarea de activităţi filantropice în interesul întregii societăţi sau al unor anumite categorii de persoane.

(2) Filantropia este activitatea de bază a organizaţiei filantropice.

(3) Organizaţia filantropică nu desfăşoară activitate de sponsorizare.

(4) Dacă veniturile organizaţiei filantropice depăşesc cheltuielile, suma depăşirii nu poate fi distribuită între fondatori (membri), inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării ei, ci se utilizează la realizarea scopurilor pentru care a fost creată organizaţia filantropică.

(5) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile de stat şi cele municipale şi instituţiile de stat nu pot avea calitatea de fondator al unei organizaţii filantropice.

Articolul 8. Formele organizaţiei filantropice

(1) Organizaţia filantropică se creează în formă de societate (asociaţie) filantropică, de fundaţie, instituţie sau în alte forme neinterzise de lege.

(2) Societatea (asociaţia) filantropică se creează benevol de către un grup de persoane fizice sau juridice în scopurile prevăzute la art.2.

(3) Fundaţia este o organizaţie filantropică al cărei patrimoniu se constituie din mijloacele financiare sau din alte bunuri ale fondatorilor.

(4) Fundaţia desfăşoară activitate în interesul întregii societăţi sau al unor anumite categorii de persoane, nu însă în interesul fondatorilor sau al organului său de conducere.

(5) Fundaţia poate fi:

a) corporativă, creată de întreprinderi şi de alte persoane juridice din mijloace proprii;
b) particulară, înfiinţată de o persoană fizică din mijloace proprii sau ale familiei sale;
c) socială, specializată, formată din mijloacele cîtorva persoane fizice şi juridice.

(6) Organizaţia filantropică poate fi creată în formă de instituţie dacă fondatorul ei este o organizaţie filantropică.

comments powered by HyperComments